Článek 1

Základní ustanovení

 • Název spolku: Olfin Car Ski team, z.s. (dále jen spolek)
 • Sídlo spolku:  Komenského  č.p. 399, 541 01 Trutnov
 • IČ spolku:  601 55 311
 • Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sportovní a tělovýchovnou činnost.

Článek 2

Účel a činnost spolku

 1. Základním účelem a hlavní činností spolku je:
  • provozovat pravidelnou pohybovou, tělovýchovnou a sportovní činnost ve sportovních oddílech
  • vytvářet materiální a tréninkové podmínky pro sportovní činnost
  • organizovat tréninky, soustředění, závody a zabezpečovat účast členů spolku na soutěžích
  • provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která spolek vlastní nebo užívá
  • vytvářet podmínky a možnosti pro zapojení do sportovní činnosti a pro užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména mládeže
  • vést členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických a mravních pravidel
  • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti
  • zajišťovat vzdělávání členů spolku v oblasti sportu a souvisejících odborných oblastech
 2. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost.

Článek 3

Členství

 1. Členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba, která se ztotožňuje s účelem a hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.
 2. O přijetí člena rozhoduje výkonný výbor na základě písemné přihlášky podané zájemcem o členství.
 3. Členství vzniká dnem, kdy výkonný výbor rozhodne o přijetí žadatele za člena spolku.
 4. Členství ve spolku zaniká:
  • Vystoupením člena písemným oznámením doručeným výkonnému výboru
  • Úmrtím člena
  • Vyloučením z důvodu závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností
  • Vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení
  • Zánikem spolku bez právního nástupce
 5. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor.
 6. Spolek vede seznam členů v podobě elektronické evidence. Ta obsahuje jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje člena.
 7. Členská evidence je neveřejná a právo do ní nahlížet a žádat o poskytnutí informací mají pouze členové výkonného výboru. Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je spolek členem a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

Práva a povinnosti člena

 1. Člen spolku má tato práva:
  • Uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku
  • Být informován o činnosti spolku a stavu jeho hospodaření
  • Účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena
  • Po dovršení 18 let se účastnit jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady
  • Po dovršení 18 let volit a být volen do všech volených orgánů spolku
  • Ukončit kdykoliv své členství
 2. Člen spolku má tyto povinnosti:
  • Podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku
  • Dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní zásady sportovního chování
  • Plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku
  • Řádně a včas platit členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s členstvím a činností ve spolku, pokud o nich příslušný orgán spolku rozhodl vnitřním předpisem
  • Řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen

Článek 4

Orgány spolku

 1. Valná hromada jako orgán nejvyšší
 2. Výkonný výbor jako orgán výkonný
 3. Předseda jako orgán statutární

Článek 5

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada je složena ze všech členů spolku starších 18 let.
 2. Valnou hromadu svolává k zasedání statutární orgán podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Valná hromada se svolává písemnou či elektronickou pozvánkou zaslanou členům spolku.
 3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 7 dní před konáním valné hromady.
 4. Statutární orgán je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18 let. Nesvolá-li v tomto případě statutární orgán valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.
 5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
  • Do působnosti valné hromady náleží zejména:
  • Rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky spolku
  • Rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení
  • Volba a odvolání členů výkonného výboru
  • Schválení zprávy o činnosti a výsledku hospodaření
  • Určení hlavních směrů činnosti spolku
  • Schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řádu, případně dalších vnitřních předpisů
  • Rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení
  • Rozhodnutí o přijetí nového sportovního oddílu
  • Rozhodnutí o zrušení sportovního oddílu pro jeho činnost, která je v závažném rozporu s účelem a činností spolku, případně pro nečinnost
 6. Valné hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina pozvaných členů spolku. V případě, že 30 minut po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů spolku, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných nebo je svoláno náhradní jednání valné hromady podle § 257 občanského zákoníku.
 7. Hlasovací právo všech delegátů valné hromady je rovné.
 8. O změně stanov a o zrušení spolku rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 9. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád.
 10. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu.

Článek 6

Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je výkonným a kolektivním orgánem spolku. Zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi zasedáními valné hromady. Ze své činnosti je výkonný výbor odpovědný valné hromadě.
 2. Výkonný výbor je tvořen minimálně 7 členy spolku vždy však v lichém počtu, jejichž práva jsou stejná. Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a sekretáře spolku.
 3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Připouští se hlasování výkonného výboru per rollam.
 4. Výkonný výbor je volen na dobu 5 let. Valná hromada může člena výkonného výboru odvolat pouze ze závažných důvodů, zejména pro hrubé nebo opakované porušení stanov.
 5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů spolku.
 6. Výkonný výbor zejména:
  • Zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci
  • Organizuje a řídí činnost spolku
  • Schvaluje rozpočet spolku
  • Rozhoduje o disponování s movitým i nemovitým majetkem spolku
  • Schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady
  • Připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady
  • Předkládá valné hromadě zprávu o činnosti a hospodaření
  • Rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov
  • Dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku
  • Zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy a dalšími subjekty
 7. Výkonný výbor je oprávněn kooptovat do následující či mimořádné valné hromady spolku nového člena jako náhradu za člena, který z jakýchkoliv důvodů ukončí svoji činnost ve výkonném výboru. Rozhodnutí vyžaduje nadpoloviční souhlas většiny zbylých členů výkonného výboru.

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná jménem spolku, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem spolku v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
 2. Předseda podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.
 3. Funkční období předsedy je pětileté.

Článek 7

Kontrola hospodaření

 1. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně na valné hromadě spolku.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

 1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními  § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. , (občanský zákoník)
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou spolku.